1. Vi ønsker at det etableres en kartlegging av hvor kommersielle aktører har sine naturbaserte turer i dag. Dette kan gjennomføres ved at bla. medlemsbedriftene i destinasjons- og landsdelsselskap registrerer sine turer digitalt.
I Tromsø har vi utviklet en testpilot på dette. Geodatakontoret i Tromsø kommune har utviklet en testmodul for aktivitetsregistrering. Lenke til denne registreringen ble det sendt til aktivitetsbedriftene i regionen. Flere bedrifter har lagt inn sine turer på sjø og på land, slik at vi har et godt erfaringsgrunnlag å bygge videre på. Her er lenke til testappen: https://arcg.is/0uWW9q
I denne testepiloten er det utviklet en enkel modul for registrering som kan videreutvikles i et større nasjonalt prosjekt til en standardisert modul som alle kommuner kan ta i bruk.
Aktivitetsregistreringen kan parres med alle kartregistreringer som finnes i geodata, slik at man i ett kartbilde (med lag på lag av ulike kartdata som verneområder, beiteområder, kulturminner, vannkilder etc.) får en total oversikt over bruken av naturområdene.

Geodatakartet kan også implementere data fra Strava. Stravaregistrering av individuelles bruk av naturområder. Med dette har vi mulighet for å registrere både den individuelle bruk og den kommersielle bruk av naturområdene. Det betyr at vi gjennom disse to registreringene får god kontroll med bruken av naturområdene både på land og hav. Kommersiell bruk og privat bruk vil samlet sett gi stor etterspurt oversikt over arealbruken. Både til bruk i arealplanarbeid og utviklingsarbeid, men også i forhold til beredskap og sikkerhet og en bærekraftig besøksforvaltning.

2. Det er behov for å oppdatere lov om allemannsretten til dagens anvendelse av loven. I dag kan hvem som helst bruke naturområder til kommersiell virksomhet/reiselivsvirksomhet. Det er ingen krav til registrering av virksomheten, og vi har i praksis «Free seating» i norsk natur. Dette er ikke bærekraftig besøksforvaltning, og det haster å få en nasjonal løsning etablert.