NOU 2023:10 Leve og oppleve. Reisemål for en bærekraftig fremtid

Reisemålsutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 26. august 2021 for å utrede handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommuner. Utvalget ble videreført med uendret mandat og sammensetning etter regjeringsskiftet høsten 2021. Utredningen inneholder en gjennomgang av handlingsrommet for å håndtere besøk og forvalte og finansiere fellesgoder, en presentasjon av det utvalget mener er de viktigste verktøyene for å styre besøk og finansiere fellesgoder samt utvalgets tilrådinger fordelt på temaene reisemålsutvikling, besøksforvaltning, finansiering av fellesgoder, transport og tilgjengelighet og cruise. Som svar på mange av de utfordringene som omtales i denne utredningen, foreslår også utvalget en ny modell for organiseringen av bærekraftige norske reisemål.

Rapporten finner du her.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt rapporten på offentlig høring, med høringsfrist 30. juni 2023. Høringsuttalelse kan avgis her.